Zadania Projektu

Wstęp

Drastyczny spadek liczebności populacji żubra na początku XX wieku spowodował zmniejszenie puli genowej gatunku oraz wysoki wzrost poziomu inbredu. Zarządzanie zasobami genetycznymi gatunku wymaga wymiany osobników między stadami i wzbogacanie stad wolnych poprzez reintrodukcję. Dodatkowo żubr ze względu na obniżoną zmienność genetyczną jest bardzo podatny na choroby inwazyjne i pasożytnicze.

Cele Projektu

· utrzymanie istniejących i tworzenie nowych stad w niewoli jako rezerwy genetycznej dla gatunku

· monitorowanie stanu zdrowia żubrów i poprawa warunków bytowania zwierząt

· prowadzenie wszechstronnego monitoringu genetycznego, utworzenie Banku Genów Żubra oraz doradztwo w zakresie hodowli

· koordynacja i realizacja wymiany osobników pomiędzy stadami oraz wzbogacanie wolnych populacji osobnikami ze stad w niewoli

Oczekiwane rezultaty

Spodziewanymi efektami naszych działań będzie wdrożenie programu ochrony zmienności genetycznej żubra opartego na współpracy ośrodków, poprawa warunków bytowania tych zwierząt, podniesienie rangi kraju w europejskim procesie ochrony gatunku oraz wzrost wiedzy i akceptacji dla żubra i potrzeby ochrony przyrody.

Możliwość komentowania jest wyłączona.